Whisper Pure Skin

每次period到女士們就會覺得好煩惱,一定需要搵到好舒服的衛生巾。Whisper White Pure Skin係由日本製造,有3D cutting可以極速吸收,仲有凈化異味長粒子吸走異味。最緊要係表面層的棉花好柔軟,每次用都好舒服

Registration

登記成為會員 尊享獨家禮遇

立即登記

  請 登入發表意見