Oral B Pro Health Clinical 係我牙齒抗敏的Warrior

由細到大無甜不歡但又Hea 刷牙的我, 每年一到 面聖, 我的牙醫時, 我就好怕, 因為除了一定有蛀牙要補牙外, 都會被佢訓話一輪. 但隨著年紀漸長, 喜喝凍飲嘗吃甜食的我, 飲凍嘢時牙又痺, 吃甜食的時牙又感到酸軟, 唉, 攪到我都要遠離我的至愛. 但今次試用Oral B 的快速抗敏牙膏可謂我的抗敏戰士, 佢的武器之一, 活性抗敏粒子, 專門封閉暴露的牙本質小管 (牙小管暴露係牙敏感的主要原因之一), 就好似幫牙齒著避彈衣咁, 擋住外來的刺激如凍飲甜食等, 我用了個多星期, 發現我飲凍嘢吃甜食都唔會再有痺同酸痛的感覺, 勁! 另外, 刷牙時佢的味道感覺唔會好大陣薄荷味, 淡淡清涼的感覺, 好舒服; 但大家唔好以為佢好似其他防敏牙膏咁係解決其他口控問題相對弱咗, Oral B Pro Health Clinical 都可以全面照顧蛀牙, 牙石, 牙菌膜的問題. 所以我用咗個幾星期後剛好又要去‘面聖’時 (臨面聖前我早午晚都好仔細刷牙:P), 牙醫都同我講我的牙石都少咗 , 洗牙時佢的工具都唔會好似以前咁成日’’卡住卡住’’咁好多牙石, 而我都感覺少咗洗牙時果種好酸軟痺的情況呢! 我有咗Oral B 的快速抗敏牙膏這抗敏戰士, 咁我飲凍嘢吃甜食都唔怕啦! 好, 飲凍甜食我嚟啦!

Registration

登記成為會員 尊享獨家禮遇

立即登記

  請 登入發表意見